ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23