ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

1. วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น
2. ผู้ปฏิบัติ : ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร
3. การปฏิบัติ : ด.ต. ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ร่วมกับบุุคคลากรทางการแพทย์จากรพ.สกลนคร, สสจ.ส.น. อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณฯ จว.ส.น. วัคซีนที่จะฉีดแก่ประชาชนวันนี้มีจำนวน 2,454 โดส
4. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ยังไม่พบมีประชาชนเกิดอาการแพ้วัคซีนหลังการฉีดครั้งนี้แต่อย่างใด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top