กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖ เวลา ๐๘.๓๐ - สี่.๐๐ น.

สต๊อกรายงาน  . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  ลู่กองหลังกองต. ๒๓๖

รายละเอียดกิจกรรม

พ. ต. ชิษณุพงศ์ทองเกื้อผบ. ร้อยต. ๒๓๖ พร้อมด้วยร. ต. สมควรเบญจนัดผบ. ร้อยฯ

ผู้นำตำรวจจิตอาสาร้อยตตต. ๒๓๖ ทำกิจกรรมทำความสะอาดเดินหน้ากองทัสต๋า. ๒๓๖ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้“ หน้าบ้านน่ามอง” ของจังหวัดนครพนม 

ผู้เข้าร่วมตำรวจตำรวจจิตอาสาต. จำนวนเงินนาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top