กิจกรรม  จิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

หน่วยรายงาน  บก.ตชด.ภาค ๒ จ.ขอนแก่น/กก.ตชด.๒๓  จ.สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม

พ.ต.ต.หญิงดวงกมล  สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.๒๓ จิตอาสา ๙๐๔ ได้ร่วมดำเนินรายการวิทยุ รายการ

จิตอาสาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.FM.๙๑.๒๕ MHz ในเรื่องของจิตอาสาภัยพิบัติผู้ปฏิบัติ: จิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๑ นาย คือ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล  สรไกร รหัส B-๒๐๗ รายการจิตอาสาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top