กิจกรรม   จิตพิชิตภัยพัฒนาวันที่ ๙ - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. เวลาเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

  สต๊อกรายงาน . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม   เหยียบน้ำต. โคกภูอ. ภูพานจว. สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม

พ. อ. สิปปนันท์สรณ์คุณแก้วผกก. ต. ๒๓ ฐานให้พ. ต. สมภพอ่อนสินรองผกก. ต. ๓๓

และพ. ต. หญิงดวงกมลสรไกรนำกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้เป็นภัย, ชุดจิตวิญญาณและชุด

สุนัขฝึกการฝึกซ้อมการโจมตีแบบบูรณาการ ณ เขื่อนกั้นน้ำอ. ภูพานจว. สกลนครโดยมีพล บุญสินธิกลางผะผิน ผ.ร. ๓ เป็นผู้ฝึกปฏิบัติการฝึกประกอบไปด้วยคำสั่งคือการช่วยเหลือผู้ติดในการก่อกวนและเพลิงไหม้และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ข้าราชการ ตำรวจจากกก. ต๊าย. ๒๓ รวมจีนาย, หีบใบอื่น ๆ ๒๒๙ นายรวมถึงนาย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top