กิจกรรม   จิตหลอนภัยวันที่ 4 ก.พ. ๖ รอบเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 

  สต๊อกรายงาน . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำ   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM.๙๑.๒๕ MHz

รายละเอียดกิจกรรม

พ. ต. หญิงดวงกมลสรไกรสว. จอส. กก. ต. ส. จิตอาสา ๙ รอบได้ร่วมรายการรายการ

จิตสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM.๙๑.๒๕ MHz ในเรื่องของพิษภัยจากยาเสพติดข้อปฏิบัติของจิตและการรับสมัครจิตทุกวันที่ ๑-๑๐ ของเดือน ณ . ทุกถิ่น. ผู้ปฏิบัติ: จิตมุข ๙ รอบจำนวน ๑ นายคือพ. ต. หญิงดวงกมลสรไกรรหัส B-20๗ รายการจิตระหว่างเวลาระหว่างตาราง - ๒๑.๐๐ น. ประจำวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๐

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top