กิจกรรม   จิตอาสาพัฒนาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. คืนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

  สต๊อกรายงาน . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  

     เลขที่ถนนผดุงวิถีตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดกิจกรรม

จิตสำนัก ๙๐๔๔ เข้าร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสา: จิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป): จัดสถานที่

ภายในโรงพยาบาลสนามกีฬาที่ ๑ ของจังหวัดมหาสารคามร่วมกันขนนวมจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของรวมทั้งรวมทั้งทำความสะอาดเพื่อจัดระเบียบสถานที่ไว้กับผู้ป่วยโรคกลัวอาการป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -๑๙ ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายณัฐการสุระมณีรองหัวหน้าจิตอาสา ๙ ตำบลอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นผู้นำทางจิตเวชและกำลังพลทหารแกลบโกรน. จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๗๐ คนเข้าร่วมในการทำกิจกรรม

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top