วิสัยทัศน์

  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

พันธกิจของตำรวจตระเวนชายแดน

๑.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการ    แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ อย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

๒.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๓

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๓ มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ประกอบด้วยหมวด ค.๙๓ , หมวดรถยนต์หุ้มเกราะ วี ๑๕๐ , หมวดสุนัขสงคราม

ปัจจุบัน มี พ.ต.ต.เฉลิมชัย ศรีทอง  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย

ฝ่ายปฏิบัติการ ในสังกัด กก.ตชด.๒๓

ประกอบด้วย 

1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔

2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๕

3. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๖

4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๗

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top