ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๒ ปัจจุบัน มี พ.ต.ท.สมบัติ  สิตวงศ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๒ (กิจการพิเศษ) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ในหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพิเศษ มีการแบ่งหน่วยดังนี้

    • ๑. งานธุรการ 
    • ๒. งานแผนงานและงบประมาณ
    • ๓. งานการข่าว
    • ๔. งานการเงิน
    • ๕. งานกิจการพลเรือน 

โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบใน ๓ หมวดงานคือ ๑. หมวดงานปฏิบัติการจิตวิทยา ๒. หมวดงานพัฒนาการ ๓. หมวดงานครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

มาตรการป้องกันโควิด-19

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top