ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๑

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๑ มีภาระหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ นอกจากนี้ยังต้องปกครองบังคับบัญชาและอำนวยการหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน คำสั่งโดยเคร่งครัด มีหมวดงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

    • ๑. หมวดงานสื่อสาร
    • ๒. หมวดงานขนส่ง
    • ๓. หมวดงานการแพทย์
    • ๔. หมวดรักษาความปลอดภัย
  • มี พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  ช่่างสนั่น  ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top