ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล  สรไกร 
สว.จอส.,กร.กก.ตชด.๒๓

งานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพลเรือน

        ภารกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานจิตอาสา ตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม งานด้านกิจการพลเรือน พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดงาน ดังนี้

๑. หมวดงานธุรการและแผนงาน
๒. หมวดงานการฝึกอบรมจิตอาสา
๓. หมวดงานประชาสัมพันธ์
๔. หมวดงานจิตอาสาพระราชทาน
๕. หมวดงานพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top