กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ร.ต.อ.บัญญนภัส  เวียงบาล

รอง สว.กก.ตชด.๒๓/หน.ชุด กทบ.กก.ฯ

 

       ภารกิจ 

1.ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ ผู้แทนพระองค์

2.รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

3.พิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุระเบิด

วัสัยทัศน์ : กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ตชด.23 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุระเบิด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top