งานการเงิน

พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี  อรอรรถ
สว.กง.กก.ตชด.23

           มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และทุกระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นภารกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.23 ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับโดยเร็ว, กำหนดมาตรการการเงินการบัญชีให้รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น, ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานย่อยในสังกัด กก.ตชด.23 รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของหน่วย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการสูงสุด งานการเงินแบ่งหน่วยออกเป็น 4 หมวดงาน ดังนี้

  1. หมวดงานธุรการ
  2. หมวดงานเงินเดือน ค่าตอบแทนและงบกลาง
  3. หมวดงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  4. หมวดงานบัญชี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top