งานส่งกำลังบำรุง

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ จัดทำแผนงานโครงการจัดหาพัสดุ ควบคุมการใช้พัสดุและการจำหน่ายสิ่งของหลวง เพื่อให้งานส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยถูกต้อง รวมเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ได้กำหนดหน้าที่ออกเป็น ๗ งานดังนี้

  • ๑. งานธุรการ
  • ๒. งานพลาธิการ
  • ๓. งานยุทธโยธา
  • ๔. งานสรรพาวุธ
  • ๕. งานครุภัณฑ์ / พลาภัณฑ์
  • ๖. งานส่งกำลังบำรุง
  • ๗. งานจำหน่าย

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับส่วนราชการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙  (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๔๑  (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๔๒ และเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ การดำเนินการว่าด้วยพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top