งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตร  ประทุมจร
สว.ผงป.กก.ตชด.๒๓

ภารกิจ  งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนโยบายของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ 

งานแผนงานและงบประมาณ ได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

    • ๑. หมวดงานธุรการ
    • ๒. หมวดงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ๓. หมวดงานยุทธการด้านความมั่นคง
    • ๔. หมวดงานยุทธการด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
    • ๕. หมวดงานงบประมาณ

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

มาตรการป้องกันโควิด-19

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top