พ.ต.ต.กฤษฎิ์   ศรีหาบุญทัน

สว.ขว.กก.ตชด.๒๓

งานการข่าว

เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการและอำนวยการงานด้านการข่าว รวมทั้งการหาข่าว ตรวจสอบข่าว รวบรวมข่าวสาร เพื่อดำเนินการตามกรรมวิธีต่อข่าวสาร การผลิตข่าวกรอง ตลอดถึงการติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยข่ายหรือหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ปกครองบังคับบัญชาในสังกัด แบ่งหน้าที่ออกเป็น ๔ งานดังนี้

๑. งานธุรการ

๒. งานรายงานข่าวและกระจายข่าว

๓. งานปฏิบัติการข่าว

๔. งานวิเคราะห์ข่าว

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top