พ.ต.ท.รังสฤษฏ์  สมเทพ

สว.ธกวส.กก.ตชด.23

 

งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

                  มีหน้าที่ควบคุมและอำนวยการในการจัดกำลังพ และเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็ดความชอบ สิทธิต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑ์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ หมวดงาน ดังนี้

๑. หมวดงานธุรการ

๒. หมวดงานทะเบียนพล

๓. หมวดงานทะเบียนประวัติ

๔. หมวดงานคดี - วินัย

๕. หมวดงานสวัสดิการ

๖. หมวดงานศึกษาอบรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top