หน่วยในสังกัด กก.ตชด.๒๓

ฝ่ายอำนวยการ 

1. งานธุรการ กำลังพล วินัย และสวัสดิการ

2. งานการข่าว

3. งานแผนงานและงบประมาณ

4. งานส่งกำลังบำรุง

5. งานการเงิน

6. กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

7. งานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพลเรือน

ฝ่ายสนับสนุน

1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 231

2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 232

3. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 233

ฝ่ายปฏิบัติการ

1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234

2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235

3. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236

4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย กก.ตชด.23

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top