ลำดับ รายการ

วัน เดือน ปี

ที่ดำเนินการ 

ดาวน์โหลด
๑. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๓ พ.ย.๖๓ 
๒. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ๑๕ ธ.ค.๖๓
๓. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘ ม.ค.๖๔ 
๔. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ๘ ก.พ.๖๔ 
๕. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๙ มี.ค.๖๔ 
๖. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ๘ เม.ย.๖๔
๗. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑ พ.ค.๖๔
๘. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๙ มิ.ย.๖๔
๙. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙ ก.ค.๖๔
๑๐. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ -
๑๑. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ -
๑๒. รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔ ต.ค.๖๔

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย กก.ตชด.23

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top