ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
๑. สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๐/๒๕๖๔
๒. สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๑/๒๕๖๔

  สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐ / ๒๕๖๒

ลงวันที ๒๔ ธ.ค.๖๒ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๘๙๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๖๘๒.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๑.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๔.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๕๒.๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐.๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

๑๐ 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

๑๑

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

๑๒

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

๑๓ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

๑๔ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

๑๕ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๘๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กำลังพลพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

๑๖  สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กำลังพลพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๗  สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กำลังพลพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เข้าสู่ระบบ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top