สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

 ว/ด/ป/

ที่ดำเนินการ

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐ / ๒๕๖๒

ลงวันที ๒๔ ธ.ค.๖๒ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๘๙๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๖๘๒.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๑.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๔.๖๐/๒๕๖๒

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๕๒.๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐.๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

 
๑๐ 

สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

12/01/64

๑๑

 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

08/01/64

๑๒ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

08/01/64

๑๓ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน

08/01/64

๑๔ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

08/01/64