เข้าสู่ระบบ

จัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

เงินทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานปราบปรามอาชญากรรม

ลำดับ

รายการ

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

ดาวน์โหลด

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน ตุลาคม ๒๕๖๒ 3/11/2562 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 5/12/2562 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน ธันวาคม ๒๕๖๒
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มกราคม ๒๕๖๓ 5/01/2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 10 / 02 / 2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มีนาคม ๒๕๖๓ 7/04/2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน เมษายน ๒๕๖๓ -
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 3/07/2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มิถุนายน ๒๕๖๓ 3/07/2563
๑๐ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 7/08/2563
๑๑ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน สิงหาคม ๒๕๖๓ -
๑๒ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กันยายน ๒๕๖๓ -

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top