กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ประกอบกำลังจากข้าราชการตำรวจสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๓ (กก.ตชด.เขต ๓) และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ (กก.ตชด.เขต ๔) จัดตั้งและเปิดทำการชั่วคราว ณ ที่ตั้งกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๖ ( ร้อย ตชด.ที่ ๖ ) พิกัด วีอี.๗๖๕๒๔๗ ต.หนองแสง อ.เมือง จว.นครพนม โดยได้ ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

        เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้เปิดทำการครั้งแรก ณ ที่ทำการชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวน ชายแดนที่ ๖ โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๖ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้ง ณ อาคาร กองร้อยกำลัง บริเวณเดียวกันนี้ พ.ต.อ. โชค พัฒนมาศ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ท่านแรก จนกระทั่ง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒ จึงได้ย้ายที่ทำการ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒ ปี ๕ เดือน ๒๕ วัน

        เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ตั้งถาวร จว.สกลนคร ในเนื้อที่ ๗๐ ไร่ สร้างเสร็จในปี ๒๕๓๒ ราคาก่อสร้างประมาณ ๓,๕๖๕,๕๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ แรม ๕ ค่่า เดือน ๙ ปีมะเส็ง พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศและต่าแหน่งในขณะนั้น ) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดที่ทำการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ “ค่ายศรีสกุลวงศ์”

        ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ผกก.ตชด.๒๓ ( ยศและต่าแหน่งในขณะนั้น ) มีดำริว่า วัน “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรจะยึดเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง และเปิดทำการครั้งแรกของกองกำกับการต่ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นวันค่าย จึงได้เสนอแนวคิดนี้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและขออนุมัติไปยัง บช.ตชด. เพื่อเปลี่ยนวันค่าย จากเดิมซึ่ง บช.ตชด. อนุมัติแล้ว กก.ตชด.๒๓ จึงถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันค่าย

        กองกำกับการต่ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีผู้ดำรง ตำแหน่ง ผู้กำกับการฯ มาแล้ว ๑๐ ท่าน ตามห้วงระยะเวลาการดำรงต่าแหน่ง ดังนี้

        ๑. พ.ต.อ.โชค พัฒนมาศ ดำรงตำแหน่ง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐

        ๒. พ.ต.อ.ถนอม จันทร์เปล่ง ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

        ๓. พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ไกยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕

        ๔. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โสภัย ดำรงตำแหน่ง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๔๑

        ๕. พ.ต.อ.อนุสรณ์ สู่ศิริ ดำรงตำแหน่ง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙

        ๖. พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

        ๗. พ.ต.อ.ปรีชา บุญสุข ดำรงตำแหน่ง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

        ๘. พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม ดำรงตำแหน่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

        ๙. พ.ต.อ.วิบูลย์ มุขพรหม ดำรงตำแหน่ง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

        ๑๐.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ดำรงตำแหน่ง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน

โดยมี รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

        ๑. พ.ต.ท.สมภพ  อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๒๓

        ๒. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓

        ๓. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.๒๓

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย กก.ตชด.23

เข้าสู่ระบบ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top